www.zahorski-jacek.pl


JAK W LATACH 80-TYCH STRAŻNICA PRZEPOWIADAŁA KONIEC ŚWIATA?


Kiedy nastąpi przepowiedziana zagłada świata?"

"Tak więc wszystkie szczegóły złożonego znaku, jak również wielki ucisk, muszą się wydarzyć za życia jednego pokolenia - pokolenia roku 1914. To znaczy, że niektórzy ludzie będący naocznymi świadkami tego, co się działo w roku 1914, gdy się rozpoczęło zakończenie systemu rzeczy, bedą jeszcze żyć przy końcu tego okresu, gdy wybuchnie wielki ucisk."

"Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo?" str 84, Wydana przez: Watchtower Bible And Tract Societz Of New York, Inc - 1988.


-1914- Pokolenie, które żadną miarą nie przeminie

"To pokolenie żadna miarą nie przeminie, aż się wydarzą wszystkie te rzeczy."

"Tak, możesz ocaleć i ujrzeć ten obiecany nowy system, razem z żyjącymi jeszcze przedstawicielami pokolenia roku 1914 - pokolenia, które nie przeminie."

(źródło: Strażnica z roku 1984 (Rok CV), Nr 22, str. 3-6).


TO POKOLENIE ŻADNĄ MIARĄ NIE PRZEMINIE
"Jezus nie tylko wiedział, w jakim okresie miał nastąpić sąd Boży, lecz także i to, że długość tego okresu miała być ograniczona. Powołując się na przykład drzewa figowego, rzekł: Prawdziwie mówię wam, że to pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się to wszystko wydarzy” (Mat. 24:32-34).
A zatem sąd miał się odbyć za życia ludzi, którzy widzieli nadejście okresu przepowiedzianego przez Jezusa. (...) Chronologia biblijna oraz spełniające się proroctwa wyraźnie dowodzą, że ten okres rozpoczął się w roku 1914. Zanim więc wymrze pokolenie roku 1914, sąd Boży musi być przeprowadzony. Żyje jeszcze dość dużo przedstawicieli tego pokolenia. Na przykład w roku 1980 naliczono w Republice Federalnej Niemiec 1 597 700 osób urodzonych w roku 1900 lub wcześniej. Byłoby ich jeszcze więcej, gdyby miliony mieszkańców tego kraju nie zmarły przedwcześnie podczas obu wojen światowych.
W obietnicy Jezusa, że „to pokolenie żadną miarą nie przeminie”, występują dwa greckie przeczenia: ou i me. Podręcznik The Companion Bible wyjaśnia ich użycie następująco: „Gdy występują razem oba te zaprzeczenia, tracą swoje charakterystyczne znaczenie, stając się niezwykle mocnym i stanowczym zapewnieniem”. I właśnie teraz, gdy się wydaje, iż to pokolenie mogłoby przeminąć, zanim wszystko się spełni, użyte przez Jezusa wyrażenie „żadną miarą” nabiera doniosłego znaczenia.

(źródło: Strażnica z roku 1986 (Rok CVII), Nr 6, str. 2).


Pokolenie roku 1914   u schyłku życia

Wiemy też dobrze, że pokolenie roku 1914 jest już u schyłku swego życia i niewiele czasu pozostało na ostateczne spełnienie się tego proroctwa. Ale pamiętamy również obietnicę daną przez samego Jezusa, że to pokolenie żadną miarą nie przemienie, aż się wszystko stanie."

(źródło: Strażnica z roku 1986 (Rok CVII), Nr 6, str. 5).


Kiedy nastąpi Apokalipsa?

"Fakty dowodzą, że pokolenie roku 1914 jest akurat tym, o którym mówił Jezus, na co od lat zwraca uwagę swych czytelników niniejsze czasopismo. Zatem właśnie to pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się wydarzą wszystkie te rzeczy, łącznie z apokalipsą."

(źródło: Strażnica z roku 1986 (Rok CVII), Nr 14, str. 4).


Koniec świata — kiedy?

"(...) Prawdziwie mówię wam, że to pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się to wszystko wydarzy” (Mat. 24:33, 34).
Które pokolenie Jezus miał na myśli? Nie ulega wątpliwości, że to, które żyje od roku 1914. Ono widzi to wszystko, co według zapowiedzi Jezusa miało się wydarzyć przed samym końcem. To znaczy, że pewna liczba ludzi, którzy żyli w roku 1914, będzie świadkami końca tego świata (Mat. 24:1-34).

(źródło: Przebudźcie się z 1987 roku, nr 3, artykuł pt: "Kto przeżyje koniec tego świata?")


Na całej ziemi raj - i to już wkrótce!

(...) A zatem żyjemy już u schyłku czasu końca, który się rozpoczął w roku 1914. Jezus zapewnił, że pokolenie, które widziało początek tego okresu ujrzy też jego finał (...) Owszem już wkrótce nastąpi zmiana władzy."

(źródło: Strażnica z roku 1987 (Rok CVIII), Nr 5, str. 5).


Kiedy nastanie pokój od Boga?

"Dzisiaj Świadkowie Jehowy również w pełni zdają sobie sprwę z tego, że wojny światowe i inne udręki ciągnące się od roku 1914 są znakiem niewidzialnej obecności Jezusa w mocy i chwale Króklestwa"

(źródło: Strażnica z roku 1987 (Rok CVIII), nr 5, str. 15).


Czy żyjemy w czasie końca?

"(...) Jezus wymienił cały szereg wydarzeń, które razem wzięte miały być znakiem wskazującym, że znaleźliśmy się w okresie zakończenia systemu rzeczy."

(źródło: Strażnica z roku 1987 (Rok CVIII), nr 6, str. 2).


Gdzie znajdujemy się w strumieniu czasu?

"(...) trafnie wskazują na rok 1914. Oznacza to zatem, że teraz, w roku 1987, od przeszło 72 lat żyjemy w czasie końca. Jezus obiecał, że część osób należących do pokolenia, które oglądało rozpoczęcie się tego okresu, dożyje chwili gdy dopełni się on w wielkim ucisku."

(źródło: Strażnica z roku 1987 (Rok CVIII), nr 6, str. 6).


Uwolnienie od wszelkiej niedoli

"(...) od roku 1914 ludzkość doświadcza boleści, do których na swój sposób przyczyniają się również trzęsienia ziemi. Na ich znaczenie wskazał on słowami: Ujrzawszy, że sie te rzeczy  dzieją, wiedzcie, iż bliskie jest Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: nie przeminie to pokolenie aż się wszystko wydarzy. (...) Widoki na to mają ludzie należący do obecnego pokolenia."

(źródło: Strażnica z roku 1987 (Rok CVIII), nr 7, str. 28).JAK W LATACH 90-TYCH STRAŻNICA PRZEPOWIADAŁA KONIEC ŚWIATA? 


„Biblijne proroctwa o dniach ostatnich miały się spełnić na jednym bezbożnym pokoleniu (Mateusza 24:34-39; Łukasza 17:26, 27)” (Strażnica Nr 22, z 1995 roku, str. 6).


„»To pokolenie« najwyraźniej obejmuje mieszkańców ziemi, którzy widzą znak obecności Chrystusa, ale nie chcą skorygować swego postępowania” (Strażnica Nr 24, z 1995 roku,  str. 30).


„Gdy więc na Górze Oliwnej znowu wspomniał o »tym pokoleniu«, najwyraźniej nie miał na myśli wszystkich dotychczasowych przedstawicieli tej nacji ani swych naśladowców, choć byli »rodem wybranym« (1 Piotra 2:9). Nie mówił też, że »to pokolenie« oznacza jakiś okres” (Strażnica Nr 9, z 1999 roku, str. 11).


„Wyrażenie »to wszystko« odnosi się do różnych elementów złożonego »znaku«, który jest widoczny od roku 1914, a osiągnie punkt kulminacyjny podczas »wielkiego ucisku« (Mat. 24:21). »Pokolenie« żyjące w roku 1914 coraz bardziej się przerzedza. Koniec nie może być daleko” (Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego z 1995 roku, str. 716).


„Ów czas końca ma jednak trwać stosunkowo krótko – mniej więcej tyle, ile życie jednego pokolenia (Łukasza 21:31, 32). Okoliczność, że od roku 1914 minęło już 80 lat, nasuwa wniosek, iż niebawem doczekamy się wyzwolenia za sprawą Królestwa Bożego” (Przebudźcie się! Nr 11 z 1994 roku, str. 26).Jeszcze w roku 2010 Strażnica mówiła o "okresie życia" a nie "czasie pomazania":

„Jak zatem rozumieć wypowiedź Jezusa o »tym pokoleniu«? Najwyraźniej chodziło mu o to, że życie pomazańców przebywających na ziemi, gdy w roku 1914 zaczął być widoczny znak, miało się częściowo pokrywać z życiem innych pomazańców, którzy zobaczą rozpoczęcie się wielkiego ucisku. Wspomniane pokolenie miało swój początek i na pewno będzie mieć koniec. Spełnienie się różnych elementów znaku wyraźnie świadczy, że ucisk jest bliski” (Strażnica z 15 kwietnia 2010 roku, str. 10-11).


MITY ŚWIADKÓW JEHOWY - ROK 1914

„Jeśli pomyślisz w swym sercu: A w jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił? -

  gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się,

[znaczy to, że] tego Pan do niego nie mówił, lecz w swej pysze powiedział to sam prorok.

Nie będziesz się go obawiał.”

(Pwt 18: 21,22  Biblia Tysiąclecia).

 

Autor: Jacek Zahorski                                                                                                                        Głogów, dnia 8 października 2010 roku

Zaktualizowano dnia 31 stycznia 2015 roku


Październik 1914 roku w doktrynie Towarzystwa STRAŻNICA jest kluczowy. To właśnie od tego roku Jezus Chrystus obejmuje tron w niebie i jest to początek Królestwa Bożego oraz „paruzji”, drugiej obecności Jezusa – w sposób niewidzialny. Od tego też roku żyjemy w „dniach ostatnich tego systemu rzeczy”. W 1919r. Jezus wybiera „niewolnika wiernego i rozumnego” powierzając jemu wszystkie swoje sprawy na ziemi, a niewolnikiem tym jest „ostatek namaszczonych chrześcijan” zakładający Towarzystwo Strażnica. Od tego czasu jest to „jedyny kanał łączności ludzi z Bogiem”.  Można zdecydowanie powiedzieć, że jest to „kręgosłup” całej doktryny Towarzystwa Strażnica.

Sposób obliczenia roku 1914 przedstawia materiał dodatkowy do książki „Czego  naprawdę  uczy  biblia ?” (str. 217)  wydanej  przez  Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica, w której czytamy:

„Kiedy należało oczekiwać tego doniosłego wydarzenia? Jezus wykazał, że rządy pogan miały trwać przez pewien wyznaczony czas. Ustalenie długości owego okresu jest możliwe dzięki informacjom z 4 rozdziału Księgi Daniela. Opisano tam proroczy sen babilońskiego króla Nebukadneccara. Władcy temu śniło się potężne drzewo, które zostało ścięte. Pozostawiony pień nie mógł odrastać, gdyż założono na niego obręcz żelazną i miedzianą. Anioł obwieścił: „Niech nad nim przeminie siedem czasów” (Daniela 4:10-16).Zgodnie z Księgą Objawienia12:6, 14 trzy i pół czasu to „tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni”. „Siedem czasów” musi zatem oznaczać okres dwa razy dłuższy, czyli 2520 dni. Ale po upływie 2520 dni od klęski Jerozolimy poganie nie przestali ‛deptać’ władzy Boga. Dlatego w omawianym proroctwie musiało chodzić o znacznie dłuższy okres. Księga Liczb 14:34 i Ezechiela 4:6 — gdzie podano zasadę „dzień za rok” — pozwalają wysnuć wniosek, że „siedem czasów” to 2520  lat. Okres 2520 lat rozpoczął się w październiku 607 roku p.n.e. (gdy Jerozolima wpadła w ręce Babilończyków i dynastia Dawidowa utraciła tron), a zakończył się w październiku 1914 roku n.e. Dobiegły wtedy kresu „wyznaczone czasy narodów” i Jezus Chrystus wstąpił na tron w niebiańskim Królestwie Bożym (Psalm 2:1-6; Daniela 7:13, 14).*”

 

W odnośniku wyjaśniono: 

*  „Od października 607 roku p.n.e. do października 1 roku p.n.e. minęło 606 lat. Ponieważ nie było roku zerowego, od października 1 roku p.n.e. do października 1914 roku n.e. minęło 1914 lat. Gdy dodamy te dwa okresy —606 lat i 1914 lat — otrzymamy 2520 lat. Wyjaśnienia dotyczące upadku Jerozolimy w 607 roku p.n.e. można znaleźć pod hasłem „Chronologia” w leksykonie "Wnikliwe poznawanie Pism" (wydawnictwo Świadków Jehowy)”.

 

FAKTY:  

To ciekawe, że Towarzystwo Strażnica przytacza tylko wersety od 10 do 16. A co możemy przeczytać w dalszej części czwartego rozdziału księgi Daniela?  Czytamy tam: 17 Drzewem, które ujrzałeś, jak rosło i stało się potężne, tak że wysokość jego sięgała nieba i że było widoczne na całej ziemi, 18 którego liście były piękne, a owoce obfite, na którym było pożywienie dla wszystkich, pod którym przebywały zwierzęta lądowe i na którego gałęziach gnieździły się ptaki powietrzne – 19 jesteś ty, o królu. Wzrosłeś i stałeś się potężny, a wielkość twoja wzrastała i sięgała aż do nieba, panowanie zaś twoje aż po krańce świata.” B.T.

Z treści powyższego fragmentu jasno wynika, że proroczy sen o drzewie dotyczył króla Nabuchodonozora (Drzewem, które ujrzałeś, ……..jesteś ty, o  królu),  któremu  udzielał  wykładni  sam prorok  Daniel. Tylko stosując pokrętną  logikę  można  to  tłumaczyć  w  inny  sposób.  Proroctwo to w żadnym  swym  fragmencie  ani  słowem nie mówi o objęciu władzy przez Jezusa  w   Królestwie  Bożym  a  jedynie  o  pogańskim  królu  Babilonu Nabuchodonozorze.

Chybiona również jest ustalona przez Towarzystwo Strażnica data podbicia przez Babilończyków Jerozolimy na 607 rok p.n.e. Historycy datują to znane wydarzenie na rok 587 lub 586 p.n.e.Oznacza to, że gdyby nawet przyjąć metodologię Strażnicy i liczyć 2520 lat to i tak nie doszlibyśmy do roku 1914. Gliniane tabliczki, które są przechowywane w berlińskim muzeum i oznaczone V.A.T. 495, wyraźnie stwierdzają kiedy nastąpiło pierwsze zniszczenie Jerozolimy i świątyni Salomona. Obecnie nie ma wątpliwości, że to wydarzenie miało miejsce w latach 586/587 p.n.e, są to pewne daty. Król Sedekiasz w tym czasie stracił władzę, a nie w 607 roku, jak uczy Towarzystwo Strażnica".

Gdy Sedekiasz został królem Judei miał 21 lat, a mialo to miejsce w 598/597 roku p.n.e. Jerozolimę najechał Nabuchodonozor w dziewiątym roku panowania Sedekiasza (588 r. pne), a  Oblężenie trwało dwa lata.


Ciekawe studium dotyczące proroctwa Daniela oraz chronologii z tym związanej przeprowadził Carl Olof Jonsson, były aktywny świadek Jehowy ze Szwecji, który rozpoczynając to studium pełnił funkcję „pioniera pełnoczasowego”. W późniejszym czasie napisał na ten temat książkę „Kwestia Czasów Pogan – Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy”. W Polsce została wydana przez Fundację Słowo Nadziei w 2002r. Publikacja ta zawiera niepodważalne dowody historyczne, że chronologia  Towarzystwa Strażnica jest bezpodstawna.

Warte  uwagi  jest  to,  że od samego początku przepowiednie Strażnicy nie sprawdzały się, żadne z  zapowiadanych  przez Charles'a Taze Russell'a   (pierwszy  Prezes Towarzystwa  Strażnica) wydarzeń  na  rok 1914  nie  spełniło  się.  Najważniejsze z  tych niespełnionych  zapowiedzi to:

  • Upadek królestw tego świata,
  • Upadek kościołów,
  • zmartwychwstanie,
  • porwanie żywych do nieba.

Na przykład w książce "Przyjdź Królestwo Twoje", Charles Taze Russell głosi: "Zatem, według przedstawionych już proroctw, wraz z końcem roku 1914 przeminie to, co Bóg nazywa Babilonem, a ludzie chrześcijaństwem", oraz: "Oczywiste jest, iż wybawienie świętych musi nastąpić zaraz po roku 1914, skoro na ten czas, jak się przekonamy, wyznaczone jest wybawienie Izraela według ciała" (str. 153 i 228, Przedruk z 2009 roku, Wydawnictwo "Na Straży"). W innej publikacji, "Nadszedł Czas",  Russell mówił: "Nie bądźmy więc zaskoczeni, kiedy w kolejnych rozdziałach prezentowane będą dowody, że ustanawianie Królestwa Bożego już się zaczęło, że według proroctwa jego panowanie rozpoczęło się w roku 1878, że wojna onego wielkiego dnia Boga wszechmogącego (Obj. 16:14), która zakończy się w roku 1915 zupełnym obaleniem obecnych mocarzy ziemi, została już rozpoczęta." (str. 101, Przedruk z 2009 roku, Wydawnictwo "Na Straży").

Po roku  1914  zamiast  wycofać  się  z  błędnych  nauk  zmienia  okres realizacji  ich  na  rok  1915,  a  gdy  i ten rok mija to na rok 1918. („Życie wieczne w  wolności  synów  Bożych„  str.229-230, Strażnica z 1975 nr 21 strona 17).

 

Następnie  Joseph   Franklin   Rutherford  (drugi   Prezes   Towarzystwa Strażnica)    opierając    się    o tą  samą    przepowiednię    prorokował zmartwychwstanie i powrót  Noego, Abrahama  i  Mojżesza  na  rok  1925, książka: „Miliony ludzi z  obecnie  żyjących  nigdy  nie umrą”.

 

Kolejną  datą  „zakończenia  tego systemu  rzeczy”  wyznaczoną  przez Towarzystwo Strażnica  był rok 1975, która również nie spełniła się.  Tak oto  donosiła  książka  „Życie  wieczne  w  wolności  synów  Bożych”: „… siódme tysiąclecie dziejów ludzkości rozpocznie się  jesienią  1975  roku n.e. (…). Jakże dobrze byłoby, żeby Jehowa Bóg uczynił  to  nadchodzące siódme tysiąclecie sabatnim okresem odpoczynku i  wyzwolenia,  wielkim sabatem  roku  jubileuszowego,  w  którym  na  całej  ziemi  nastąpiłoby ogłoszenie   wolności   wszystkim  jej  mieszkańcom !  (…)  Nie  jest  to zwykły  przypadek  ani zbieg  okoliczności,  ale miłościwe  zamierzenie Jehowy  Boga,  żeby   królowanie  Jezusa  Chrystusa,  „Pana  sabatu”, pokrywało się z siódmym tysiącleciem istnienia człowieka. Ustanowiony przez dawne prawo Boże rok jubileuszowy był „cieniem przyszłych dóbr”.

 

Błędy „Organizacji” w ustalaniu kolejnych dat są najlepszym  dowodem, że  sposób  odczytywania księgi  Daniela  przez  Towarzystwo Strażnica nie jest kierowany przez Ducha Świętego. Nie jest to zatem „jedyny kanał łączący chrześcijan z Bogiem.”  Organizacja   nie   jest  nieomylna i najwyraźniej nie jest jedyną drogą do Boga !

Z dniem 1 listopada 1995 roku Towarzystwo Strażnica zmieniło dogmat o pokoleniu z roku 1914.   Czyżby Bóg zmienił zdanie?

 

Popatrzmy co w Strażnicy twierdzono do listopada 1995 roku.

 

 

 


Zapowiedzi końca świata za życia pokolenia z roku 1914!


Stopka w każdym numerze "Przebudźcie się", do października 1995 roku, głosiła następujący cel tego czasopisma:

"Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy danej przez Stwórcę, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo"

 

 

 

 

 

 


"Tak więc wszystkie szczegóły złożonego znaku, jak również wielki ucisk, muszą się wydarzyć za życia jednego pokolenia - pokolenia roku 1914. To znaczy, że niektórzy ludzie będący naocznymi świadkami tego, co się działo w roku 1914, gdy się rozpoczęło zakończenie systemu rzeczy, bedą jeszcze żyć przy końcu tego okresu, gdy wybuchnie wielki ucisk. Ludzie pamiętający wydarzenia z roku 1914 są w dość podeszłym wieku, większość z nich już nie żyje. Tymczasem Jezus zapewnił, że to pokolenie żadną miarą nie przeminie, zanim nie nadejdzie zagłada obecnego złego systemu rzeczy."

"Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo?" str 84, Wydana przez: Watchtower Bible And Tract Society Of New York, Inc - 1988.

 

 

 


 -1914- Pokolenie, które żadną miarą nie przeminie

"To pokolenie żadna miarą nie przeminie, aż się wydarzą wszystkie te rzeczy."

"Tak, możesz ocaleć i ujrzeć ten obiecany nowy system, razem z żyjącymi jeszcze przedstawicielami pokolenia roku 1914 - pokolenia, które nie przeminie."

(źródło: Strażnica z roku 1984 (Rok CV), Nr 22, str. 3-6).

 

 

 

 

 


"(...) Jezus powiedział: To pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się wszystko to wydarzy (...) Które pokolenie miał na mysli? Pokolenie, które już żyło w roku 1914. Żyjący jeszcze członkowe tego pokolenia są już bardzo starzy. A przecież przynajmniej niektórzy z nich mają jeszcze żyć, gdy ten zły system się skończy."

 

(źródło: "Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi", str 154)


TO POKOLENIE ŻADNĄ MIARĄ NIE PRZEMINIE
"(...) Chronologia biblijna oraz spełniające się proroctwa wyraźnie dowodzą, że ten okres rozpoczął się w roku 1914. Zanim więc wymrze pokolenie roku 1914, sąd Boży musi być przeprowadzony. Żyje jeszcze dość dużo przedstawicieli tego pokolenia. (...)
I właśnie teraz, gdy się wydaje, iż to pokolenie mogłoby przeminąć, zanim wszystko się spełni, użyte przez Jezusa wyrażenie „żadną miarą” nabiera doniosłego znaczenia.

(źródło: Strażnica z roku 1986 (Rok CVII), Nr 6, str. 2)

 

 

 

 


100 lat po roku 1914: zmiana "światła" w sprawie pokolenia 1914

Doktryna ta została tak pogmatwana, że nie rozumieją jej nawet pytani o to świadkowie Jehowy. Matematyka Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy wygląda tak:

1 pokolenie (z 1914r)+ 1 pokolenie (zazębiające się z pokoleniem z 1914r) = 1 pokolenie


W książce wydanej przez Towarzystwo Strażnica w roku 2014 czytamy:

To pokolenie«. Czy Jezus mówił o ludziach bez wiary? Nie. (...) To namaszczeni duchem naśladowcy Jezusa – a nie ludzie niewierzący (...). Jak zatem rozumieć słowa Jezusa o »tym pokoleniu«? Składa się ono z dwóch zazębiających się grup pomazańców: tych którzy oglądali początki spełnienia się znaku w roku 1914, oraz tych, którzy będąc już namaszczeni, przez jakiś czas żyli jednocześnie z tą pierwszą grupą. Przynajmniej niektórzy z drugiej grupy pomazańców doczekają początku nadchodzącego wielkiego ucisku ” (Królestwo Boże panuje! z 2014 roku, str. 11).

Najwyraźniej, poprzez tą dość karkołomną matematykę i wymyślenie zazębiających się dwóch grup pomazańców tworzących jedno pokolenie, Ciało Kierownicze próbuje przesunąć w czasie chybione przez Strażnicę proroctwa o jakieś 80 lat - dalej mogą oczekiwać spełnienia się.

O ileż prościej byłoby się zastosować do słów Jezusa: "Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą" (Dzieje Apostolskie 1:7, BT).


W roku 2014 Strażnica tak o tym pisała:

„Jezus, podając szczegółowe proroctwo dotyczące zakończenia systemu rzeczy, powiedział: »To pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie« (odczytaj Mateusza 24:33-35). Rozumiemy, że »to pokolenie«, o którym mówił Jezus, obejmuje dwie grupy namaszczonych chrześcijan. Pierwsza z nich żyła w roku 1914 i bez trudu rozpoznała wtedy znak obecności Chrystusa. W skład tej grupy nie wchodzili ci, którzy po prostu żyli w roku 1914, ale ci, którzy w owym roku albo wcześniej zostali namaszczeni duchem jako synowie Boży (Rzym. 8:14-17). Drugą grupę wchodzącą w skład »tego pokolenia« tworzą pomazańcy żyjący współcześnie z pierwszą grupą. Ale nie chodzi jedynie o zazębianie się okresów życia chrześcijan z obu tych grup, lecz raczej okresów ich namaszczenia – członkowie tej drugiej grupy zostali namaszczeni duchem świętym, gdy przynajmniej część członków pierwszej wciąż jeszcze przebywała na ziemi. Dlatego nie każdy z dzisiejszych pomazańców należy do »tego pokolenia«, o którym mówił Jezus. Członkowie drugiej grupy posunęli się już w latach. A przecież słowa Jezusa zapisane w Ewangelii według Mateusza 24:34 upewniają nas, że przynajmniej część »tego pokolenia na pewno nie przeminie«, aż ujrzy początek wielkiego ucisku. Powinno to wzmocnić w nas przekonanie, że już wkrótce Władca Królestwa Bożego przystąpi do zniszczenia niegodziwych i zaprowadzi sprawiedliwy nowy świat (2 Piotra 3:13)” (Strażnica z  15 stycznia 2014 roku, str. 31).


CZUWAJCIE! NIE WPROWADZAJCIE W BŁĄD!

Według Słownika Języka Polskiego PWN "czuwać" to być czujnym, pilnować kogoś, czegoś, nie spać i pojęcie to ma pozytywne znaczenie, takie jak:  brać kogoś pod swoje skrzydła, być osłoną, być ostrożnym, chronić, chuchać i dmuchać na kogoś, doglądać, a nawet matkować. Jezus o czuwaniu mówił tak:

"33 Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. 34 Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. 35 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. 36 By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. 37 Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!." (Marka 13:33-37)

Strażnica podnosząc fałszywy alarm wprowadzała ludzi w błąd. W przeciwieństwie do "czuwać", pojęcie "wprowadzać w błąd" ma tylko negatywne konotacje: bajerować, bałamucić, cyganić, czynić głupim, dezinformować, kłamać, konfabulować, łudzić, mamić, mącić w głowie. Jezus o tym mówił tak:

"23 Wtedy jeśliby wam kto powiedział: "Oto tu jest Mesjasz" albo: "Tam", nie wierzcie! 24 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. 25 Oto wam przepowiedziałem. 26 Jeśli więc wam powiedzą: "Oto jest na pustyni", nie chodźcie tam!; "Oto wewnątrz domu", nie wierzcie! 27 Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 28 Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą." (Mateusza 24:23-27)

Czuwanie nie ma zatem nic wspólnego z fałszywym alarmem i wymyślaniem kolejnych dat (1799, 1874, 1914, 1925, 1975, pokolenie 1914). Czuwanie to  gotowość na przyjęcie Jezusa, w każdej chwili - BO NIE WIEMY KIEDY PRZYJDZIE. Takie czuwanie wymaga wiary, a nie wiedzy. Niewolnik, który zamiast czuwać, wykrzykuje przez całą noc wyznaczając kolejne godziny na powrót Pana (np wyznacza: wstawajcie, bo już o 2 w nocy Pan wróci) nie "bierze pod swoje skrzydełka" swoich domowników, nie "matkuje" im, nie chroni ich, ale im dokucza i wprowadza w błąd, dezinformuje, ogłupia, łudzi i mąci w głowie. Cialo Kierownicze Świadków Jehowy stalo się, zlym niewolnikiem i fałszywym prorokiem.


 

Zobacz podobne tematy:

Włodzimierz Bednarski: „To pokolenie” po ‘korekcie’ z roku 2014 w książce pt. Królestwo Boże panuje!

Towarzystwo Strażnica w roku 2014 wydało swój nowy podręcznik zatytułowany „Królestwo Boże panuje!”, który omawia historię tej organizacji. Prócz swoich starych nauk (nieaktualnych) omawia też ono wykładnie obecne Świadków Jehowy, między innymi kwestię „tego pokolenia” (Mt 24:34), które przez całe lata łączono z rokiem 1914.

Zadziwiające jest to, że Towarzystwo Strażnica ani słowem nie wspomina, iż w poprzednim swoim podręczniku historycznym uczyło, że zanim wymrze pokolenie roku 1914 (a nie dwa pokolenia, jak obecnie) nastanie koniec ...

CZYTAJ DALEJ

Włodzimierz Bednarski: Pokolenie roku 1914 w Strażnicy z 15.01.2014.

Dariusz Pietrek: Świadkowie Jehowy a rok 1914 - obliczenia i znaczenie

Piotr Andryszczak: Rok 1914 i jego pokolenie

Pokolenie roku 1914 raz jeszcze!

Czytaj więcej na: http://bednarski.apologetyka.info/swiadkowie-jehowy/inne-artykuly/pokolenie-roku-1914-raz-jeszcze,338.htm

Pokolenie roku 1914 raz jeszcze!

Czytaj więcej na: http://bednarski.apologetyka.info/swiadkowie-jehowy/inne-artykuly/pokolenie-roku-1914-raz-jeszcze,338.htm

Jacek Zahorski: Zapowiedź zagłady na rok 1975

 


Podziel się na mediach społecznościowych