Zmiana w doktrynie o Niewolniku wiernym i roztropnym:

 

 

 

 

 

 

Wcześniej "wszystko wskazywało" na to (według Strażnicy), że Niewolnik wierny i roztropny (nazywany też rozumnym) ustanowiony został w roku 33 ne !!!


Członek Ciała Kierowniczego mówi:

“I do not answer to Watchtower” – Stunning Gerrit Lösch declaration revealed"

("Strażnica nie ma i nigdy nie miała żadnej władzy nade mną")

Polecam: jwsurvey.org

 

MITY ŚWIADKÓW JEHOWY

„NIEWOLNIK WIERNY I ROZTROPNY”

 „Władza jest największym i najbardziej nieprzejednanym

wrogiem prawdy i argumentacji, jakiego wydał świat.”

(Biskup Benjamin Hoadley, cytat z Mc Clintoc & Strong Encyklopedia

biblijnej,teologicznej i kościelnej literatury, Tom 1 str. 553, 554)

 

Autor: Jacek Zahorski                                                                                                                           Głogów, dnia 15 czerwca 2011 roku
__________________________________________________________________________________________________________

Do głównych mitów głoszonych przez Towarzystwo Strażnica należy zaliczyć naukę opartą na parabolicznej przypowieści zapisanej w ewangelii Mateusza 24:45-47, w której czytamy: „Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi swojej, aby im dawał pokarm we właściwym czasie? Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego! Zaprawdę wam mówię: Ustanowi go nad całym swoim mieniem.” (PNŚ)

 

MIT:  W roku 1914 Jezus Chrystus obejmuje tron w niebie i w sposób niewidzialny powraca na ziemię aby w roku 1918 rozpocząć sąd. Zastaje tutaj skłócone i zaangażowane w I wojnę światową chrześcijaństwo, głoszące nauki sprzeczne z ewangelią, które zostaje odrzucone w całości jako zły niewolnik. Jedynie mała grupa Badaczy Pisma Świętego, skupiona wokół pierwszego prezesa Towarzystwa Strażnica Ch. T. Russella (zmarł w roku 1916) oraz jego następcy J. F. Rutherforda,spełnia wszystkie wymagania stawiane chrześcijanom przez Boga. W roku 1919Jezus właśnie tą grupę wybiera jako „niewolnika wiernego i roztropnego”powierzając jemu wszystkie swoje sprawy na ziemi. Od tego momentu jest to jedyny kanał łączący ludzi z Bogiem i upoważniony do ogłaszania Jego wyroków.Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, z siedzibą w Brooklinie, centrum całej „Organizacji”, na tej podstawie rości sobie prawo do zcentralizowanej władzy i wzywa do lojalności oraz podporządkowania, gdyż jedynie to ciało pośredniczy w przekazywaniu „pokarmu duchowego”. Posłanie to pochodzi od samego Boga a każda niesubordynacja grozi zagładą, bez „Organizacji” nie ma życia i nie ma zbawienia.

 
Spośród znanych mi publikacji Towarzystwa Strażnica najpełniej ten problem omówiony został w książce „Wspaniały finał objawienia bliski!” (Wydawca: Watchtawer Bible and Tract Society of New York, INC oraz International Bible Students Association, Brooklyn, New York, USA, 1993), w której tak opisano ustanowienie tego „niewolnika”:

„….Wydarzenia rozgrywające się na naszej zbroczonej krwią ziemi od roku 1914 wyraźnie potwierdzają, że właśnie wtedy zaczął się”dzień” obecności Jezusa ! (Mateusza 24:3-14)” (str. 24, akapit3).

„….Przejęty lękiem i szacunkiem Jan jest świadkiem pojawienia się wspaniałej, promieniejącej postaci – „syna człowieczego”, czyli Jezusa. Ukazuje się w olśniewającej chwale między zapalonymi złotymi świecznikami. Otoczenie to przypomina świątynię i uzmysławia Janowi, że Jezus pełni funkcje wielkiego Arcykapłana Jehowy, i że sprawuje władzę sądowniczą(Hebrajczyków 4:14, 7:21-25).” (str. 25, akapit 9).

„….Z wypowiedzi Jezusa do siedmiu zborów wyraźnie wynika, że żadna z religii chrześcijaństwa nie jest ludem Jehowy, kler chrześcijaństwa stał się wręcz przodującą częścią nasienia Szatana. Apostoł Paweł nazwał duchowieństwo „człowiekiem bezprawia” i zapowiedział, iż jego”obecność (…) odpowiada działaniu Szatana z wszelkim dziełem potężnym oraz kłamliwymi znakami i zwiastunami i z wszelkim nieprawym zwodzeniem”(2 Tesaloniczan 2:9, 10, NW).” (str. 30, akapit 15).

„….Kiedy więc w październiku 1914 roku  zaświtał poranek dnia Pańskiego, nie zabrakło na ziemi prawdziwych chrześcijan (Objawienie 1:10). Wszystko wskazuje na to, że jakieś trzy i pół roku później, w roku 1918, Jehowa w towarzystwie Jezusa jako „Anioła Przymierza”przybył na sąd do swej duchowej świątyni (Malachiasza  3:21, Bp; Mateusza13:47-50). Nastał czas, by Pan ostatecznie odrzucił fałszywych chrześcijan i”nad całą swoją majętnością” ustanowił niewolnika wiernego i rozumnego” (Mateusza 7:22, 23; 24:45-47, NW).” (str. 31, akapit 17).

„….Wkrótce po roku 1914 spełniło się proroctwo Malachiasza:”Z nagła zjawi się w swej Świątyni Pan, którego oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego nadejścia pragniecie. Zaprawdę, przyjdzie On – mówi Jahwe Zastępów” (Malachiasza 3:1, Bp; Objawienie 1:10). „Anioł Przymierza,Jezus przybył dokonać inspekcji i osądzić tych, którzy się podawali za jego naśladowców (1 Piotra 4:17). W owym czasie, w roku 1918, chrześcijaństwo przykładało rękę do przelewu krwi na frontach pierwszej wojny światowej i z duchowego punktu widzenia było zupełnie martwe….” (str. 55, akapit 6).

„….W innym przełomowym roku 1914, Jezus przyszedł, aby zasiąść na własnym, mesjańskim tronie jako Sędzia i Król. Sąd rozpoczął się w roku 1918 od osób podających się za chrześcijan. Zwycięscy pomazańcy, którzy poumierali wcześniej, zostali wtedy wskrzeszeni i przyłączyli się do Jezusa w Jego Królestwie (Mateusza 25:31; 1Piotra 4:17).” (str. 72, akapit 23).

„….Wszystkie dowody wskazują na to, że owo zmartwychwstanie niebiańskie rozpoczęło się w roku 1918 – już po tym, jak Jezus w roku 1914objął tron i we wstępnej fazie swej królewskiej, zwycięskiej szarży oczyścił niebiosa z Szatana i demonów….” (str. 103, akapit 13).

„Niemniej jednak Jehowa posługiwał się nimi – podobnie jak niegdyś Janem  - zanim jeszcze w pełni rozległy się głosy siedmiu gromów. Członkowie ostatka pilnie głosili przez 40 lat poprzedzających rok 1914 i usilnie starali się zachować aktywność również podczas pierwszej wojny światowej. Gdy przybył pan, dali dowód, że to oni rozdzielali czeladzi pokarm we właściwym czasie (Mateusza 14:45-47). Dlatego w roku 1919 właśnie im dano otwarty mały zwój – orędzie, które nakazano im otwarcie głosić ludzkości. Podobnie jak Ezechiel, mieli zanieść je do niewiernej organizacji – do chrześcijaństwa, które wbrew faktom twierdzi, iż służy Bogu…..” (str. 159, akapit 19).

„…Chwilowy sukces babilońskiego chrześcijaństwa w roku 1918 nagle przeobraził się w klęskę, gdy w roku 1919 ostatek pomazańców, czyli klasa Jana,dostąpił odrodzenia i duchowego zmartwychwstania. Babilon Wielki upadł w tym znaczeniu, że nie mógł już trzymać w niewoli nikogo ze sług Bożych. Namaszczeni Bracia Chrystusa wyroili się z otchłani na podobieństwo szarańczy  - gotowi do czynu (Objawienie 9:1-3;11:11,12). Byli nowożytnym „niewolnikiem wiernym i rozumnym”, a Pan ustanowił ich nad całą majętnością (Mateusza 24:45-47, NW). Posłużenie się nimi w tym charakterze dowodziło, że Jehowa nieodwołanie odrzucił chrześcijaństwo, choć rości sobie ono pretensje do reprezentowania go na ziemi….” (str 209, akapit 12).

 

FAKTY: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który dał samego siebie na odpowiedni okup za wszystkich” (1 Tymoteusza 2:5,6). Z zacytowanego fragmentu listu apostoła Pawła do Tymoteusza jasno wynika, że to nie żadna„Organizacja” ani „Ciało Kierownicze” ale tylko i wyłącznie Jezus jest naszym Pośrednikiem, który osobiście dał temu wyraz w następujących słowach: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.” (Jana 14:6). Fakt ten uznawał również apostoł Piotr wyrażając to następująco: „I w nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, dzięki któremu mamy zostać wybawieni.” (Dzieje 4:12).

Jakże odmienny wydźwięk mają wypowiedzi zawarte w cytowanej wyżej przeze mnie książce „Wspaniały finał objawienia bliski !” lub w innych publikacjach Towarzystwa Strażnica.Strażnicy nr 22 z roku 1968, str 4, artykuł pt. „Podążanie za wiernymi pasterzami ku życiu”, akapit nr 3. czytamy: „Pośpiesz się z rozpoznaniem widzialnej, teokratycznej organizacji bożej, która reprezentuje Jego Króla, Jezusa Chrystusa. Jest to niezmiernie ważny warunek życia! A znalazłszy ją, zaakceptuj ją w całości. Nie możemy twierdzić, że miłujemy Boga,a przy tym zaprzeczać Jego Słowu i wypierać się kanału łączności, którym się On posługuje. Kto więc zamierza się podporządkować tej teokratycznej zorganizowanej społeczności, ten musi w zupełności i całkowicie zgodzić się z każdym szczegółem jej apostolskich wymagań i wytycznych działania.”Porównajmy tę wypowiedź z fragmentem listu apostoła Pawła: „Bo nikt nie może założyć żadnego innego fundamentu oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.” (1Koryntian 3:11).

Dopiero teraz widzę jak dalece musiałem być zindoktrynizowany, że przez wiele lat nie dostrzegałem sprzeczności pomiędzy prostymi naukami Jezusa i apostołów a doktryną Strażnicy. Z przykrością muszę stwierdzić, że większość moich przyjaciół, będących Świadkami Jehowy, do dnia dzisiejszego nie potrafi tego zauważyć. „Organizacja” tak mocno zdyscyplinowała swoich członków, że przyjmują bezkrytycznie wszystko co im podaje. Zresztą ci, którzy odważą się na jakąkolwiek otwartą krytykę zostaną napiętnowani i usunięci z szeregów świadków oraz uznani za wrogów. Zdecydowana większość z tych ludzi jest głęboko przekonana o słuszności obranej drogi i gotowa do daleko idących poświęceń.

Przytoczone wyżej fragmenty książki  „Wspaniały finał objawienia bliski !” ukazują jak bardzo istotny w doktrynie Strażnicy jest rok 1914. Bez tej daty nie ma również podstawowej nauki o odrzuceniu chrześcijaństwa w roku 1918 i nie może funkcjonować nauka o wyborze „niewolnika wiernego i roztropnego”, wydarzenia te miały nastąpić po ponownym powrocie Pana. Jeżeli Jezus nie przyszedł ponownie w roku 1914 to nie odrzucił chrześcijaństwa i nie dokonał jeszcze wyboru „niewolnika”, a to oznacza, że Ciało Kierownicze Świadków Jehowy jest po prostu WIELKIM UZURPATOREM – ciało to nie ma żadnego prawa do wypowiadania się w imieniu Jehowy, nie ma prawa narzucania nikomu swoich doktryn, a tym bardziej nie ma prawa do osądzania i wykluczania ze społeczności ludzi o odmiennych poglądach. Doktryna ta to twór na glinianych nogach, wystarczy wykazać, że rok 1914 został błędnie wyznaczony a reszta konstrukcji runie i stanie się bezwartościowa.

Co do bezzasadności przyjęcia dogmatu, że w roku 1914 rozpoczęło panowanie Królestwo Boże pisałem w poprzednim swoim artykule, przypomnę tutaj jedynie podstawowe wnioski z niego płynące:

  1. Proroctwo z księgi Daniela dotyczące 7  okresów czasu odnosi się tylko i wyłącznie do króla Nabuchodonozora a nie do Jezusa i czasu objęcia przez Niego władzy w Królestwie Bożym. Wyznaczenie na tej podstawie 2.520 lat do objęcia władzy przez Jezusa jest dalece naciągane.
  2. Historycy nie potwierdzają chronologii Strażnicy i daty zburzenia Jerozolimy w roku 607 p.n.e. ale wskazują na rok 587 lub 586 p.n.e.
  3. Żadne z przepowiadanych przez Ch. T. Russel’a głównych wydarzeń na rok 1914 nie miało miejsca.
  4. Kolejne przepowiednie Ch. T. Russell’a oraz jego następców na lata 1925, 1975 nie spełniły się.

Ponadto należy dodać, że zapewnienia „Organizacji” składane przez wiele dziesięcioleci,iż nie przeminie pokolenie z roku 1914 (jakkolwiek je interpretować) nim nastąpi koniec tego systemu rzeczy ostatecznie okazało się nieprawdziwe, a sama„Organizacja” została zmuszona do zmiany tego stanowiska, co niedawno uczyniła.

Należy powiedzieć, że brooklyński „Niewolnik wierny i roztropny” wykazał się raczej daleko idącą nieroztropnością serwując swojej „czeladzi” serię przepowiedni, które nie spełniły się.

Pozostaje jeszcze tylko jedno pytanie – jaki cel przyświeca nauczaniu o „niewolniku wiernym i roztropnym” ? Ta fikcyjna koncepcja umożliwia władzy, członkom Ciała Kierowniczego, domaganie się niemalże zupełnego posłuszeństwa swoim własnym nakazom i jednocześnie odwraca uwagę od małej grupy ludzi zarządzających. Anonimowość tego niewolnika zdejmuje również odpowiedzialność z poszczególnych osób. Władza jest niepokonana.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Podziel się na mediach społecznościowych