Motto:

„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.

A co nadto jest, od Złego pochodzi.”

(Mateusza 5:37, Biblia Tysiąclecia)


Czy Świadek Jehowy jest członkiem Towarzystwa Strażnica?

(opublikowano za zgodą Stanisława Chłościńskiego)


Do pobrania

                                                                                                                                                                 Głogów, dnia 26 maja 2014 roku

UWAGA ZMIANY! Statut "ŚWIADKÓW JEHOWY W POLSCE", zarejestrowany w dniu 13 maja 2014 roku, wprowadził do tego Związku instytucję duchowieństwa, a także zakonu oraz zrównał wyjaśnienia składane przed Komitetem Sądowniczym ze spowiedzią.

CZYTAJ DALEJ

__________________________________________________________________________________________________________

CZY STARSI ZBORÓW ŚWIADKÓW JEHOWY SĄ OSOBAMI DUCHOWNYMI?

 

List w sprawach prawnych (kliknij) Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy do wszystkich gron starszych z dnia 9 kwietnia 2012r. nakłania starszych zborów do skorzystania z praw przysługujących osobom duchownym do odmowy składania zeznań  w sprawach dotyczących „ORGANIZACJI” (cała treść: List w sprawach prawnych). Czy Jednak Świadkowie Jehowy posiadają osoby duchowne ? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Strażnicy z dnia 1 stycznia 2002r. str 6-7, artykuł „Czy równość społeczna jest naprawdę możliwa?”, w którym czytamy:

„Świadkowie Jehowy starają się żyć zgodnie z zasadami biblijnymi. Wiedzą, że w oczach Bożych podział na klasy społeczne nie ma żadnego znaczenia. Dlatego nie dzielą się na duchownych i laików ani nie ma wśród nich segregacji ze względu na kolor skóry czy status materialny”. 

Potwierdzenie tego faktu, że starsi zborów nie są osobami duchownymi  znajdziemy również w punkcie dziesiątym Wyciągu z Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych (kliknij), w którym pod pozycją 34 znajduje się Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy. Wynika z tego, że Świadkowie Jehowy pełniący funkcję Starszych Zboru dający posłuch  Strażnicy i korzystający z prawa do odmowy zeznań przysługującego osobom duchownym mimo, że starsi statusu osoby duchownej nie mają, dopuszczają się nadużycia. Zgodnie z polskim prawem do odmowy składania zeznań uprawnione są osoby wymienione w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego  (Dz. U. 1964.43.296 z dnia 1 grudnia 1964 r. z późn. zm.), w którym czytamy:

„Art. 261. § 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań  w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.

§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.”

Ponadto w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997.89.555 z dnia 4 sierpnia 1997 r.) czytamy:

„Art. 178. Nie wolno przesłuchiwać jako świadków: 1)   (106) obrońcy lub adwokata działającego na podstawie art. 245 § 1, co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę, 2)  duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi.”

Jaką zatem moralnością cechuje się Strażnica skłaniając starszych do zasłaniania się przepisami dla osób duchownych, którymi nie są, tym bardziej, że spowiedź indywidualna w doktrynie tego związku wyznaniowego nie jest przewidziana? Jak mocnej indoktrynacji musieli być poddani starsi naginający fakty by tylko skorzystać z odmowy zeznań? Jakie sprawy muszą kryć się w archiwach zborów, że konieczna jest ucieczka do takiej manipulacji?

__________________________________________________________________________________________________________

Podziel się na mediach społecznościowych