www.zahorski-jacek.pl


Organizacja taka jak inne

Wyznanie Świadków Jehowy to "ORGANIZACJA" taka jak inne, niczym się nie wyróżniająca.  Działa w oparciu o takie same zasady jak  wszystkie korporacje. Podlega tym samym prawom, popełnia te same błędy i boryka się z  pospolitymi problemami.

Jest to wyraźnie widoczne  w zamieszczonych obok statutach, brak w nich stałości, niezmienności, czegoś ponadczasowego.

Dokumenty te odzierają ze złudzeń, wyraźnie wskazują kto i w jaki sposób tym kieruje.

Jak  każda organizacja, również Towarzystwo Strażnica za główne cele stawia sobie  przetrwanie  i powiększanie  stanu posiadania (majątku).


Strażnica Sp. zoo

W latach 80-tych Świadkowie Jehowy w Polsce swoją działalność zarejestrowali jako STRAŻNICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poniżej dowód tego:

HISTORIA PISANA STATUTEM

"Trzeba wpierw studiować historię, jeśli pragnie się dalej ją tworzyć."

Emil Ludwig

 

Autor: Jacek Zahorski                                                                                                                                  Głogów, dnia 24 stycznia 2014r.

W dniu 26 maja 2014 roku artykuł został rozszerzony o informacje dotyczące nowego statutu.

__________________________________________________________________________________________________________

Do przedstawienia statutów Związku Wyznaniowego Świadków Jehowy w Polsce zachęcił mnie artykuł  "Czy świadkowie Jehowy należą do swojego związku wyznaniowego?".   Autor wskazuje na absurdy pojawiające się w Statucie z roku 1995 polskiego Oddziału Towarzystwa Strażnica , który został powołany przez wyznanie Świadków Jehowy w Polsce. Problem jednak w tym, że taki związek wyznaniowy nie jest prawnie zarejestrowany, jak zatem mógł on powołać do istnienia osobę prawną w postaci Towarzystwa skoro sam formalnie nie istnieje, a więc nie miał zdolności do czynności prawnych?

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

Statut Zjednoczenia Badaczy Pisma Świętego z roku 1931.

Na stronach 10 - 13 artykułu Badacze Pisma Świętego cz. I Pan Stanisław Chłościński prezentuje Statut, który wydobył  ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi.

Na uwagę zasługuje fakt, że Towarzystwo Strażnica zupełnie pomija ten dokument w "Roczniku Świadków Jehowy 1994", poświęconym m. in. działalności w Polsce.

Władzami Zjednoczenia były:

1) Walne Zgromadzenie delegatów,

2) Zarząd Główny,

3) Komisja rewizyjna,

4) Zarządy zborów.

Dużą zaletą tego statutu była daleko idąca autonomia Badaczy Pisma Świętego w Polsce, niezależność od centrali Towarzystwa Strażnica w Nowym Jorku. Czy jednak na długo mógł utrzymać się taki stan rzeczy?

Autor w/w artykułu stawia m. in. następujace pytania:

 - Czy doszlo do rozwiązania Zjednoczenia ? Czy są jakiekolwiek dokumenty potwierdzające takie zdarzenie?

- Jeśli nie było uchwały o rozwiązaniu, jeśli nie było też prawomocnego nakazu władz do rozwiązania, to czy dzisiejsze Towarzystwo Strażnica jest następcą prawnym Zjednoczenia Badaczy Pisma Świętego? Jeśli tak, to na jakiej podstawie, jakie dokumenty to potwierdzają?

- Jeśli natomiast brak jest podstaw do traktowania Towarzystwa Strażnica jako następcy to jakie powinno mieć to konsekwencje?

- Może przedstawiciele „STRAŻNICA - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce" zechcieliby rozwiać nasze wątpliwości?

Zachęcam do zapoznania się z treścią artykułu p. Stanisława Chłościńskiego.


__________________________________________________________________________________________________________

 

Statut z roku 1949 używa jeszcze nazwy: Badacze Pisma Świętego.

Pojawia się już jednak nazwa Świadkowie Jehowy. Warte podkreślenia jest to, że również ten statut wskazuje na niezależność Wyznania Świadków Jehowy w Polsce od jakichkolwiek zagranicznych władz wyznaniowych.

Artykuł 7 stanowił, że każdy głosiciel otrzymuje od Zarządu Głównego stosowną legitymację jako dowód swej ordynacji.

Walne Zgromadzenie sług obwodowych i okręgowych, zwoływane raz do roku, stanowiło najwyższą władzę Wyznania. Funkcję kierowniczą sprawowała Rada Główna, złożona z 14 członków, spośród której wybierano Zarząd Główny, a siedzibą Zarządu była wówczas Łódź.

Do właściwości Zarządu należały wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Rady Głównej. Reprezentacja natomiast do Przewodniczącego i Sekretarza Zarządu.

Do kompetencji Zarządu Głównego należało również mianowanie w każdym zborze trzyosobowego zarządu zboru.

Statut ten miał się stać podstawą rejestracji przez PRL związku wyznaniowego Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego). Warte podkreślenia są artykuły 6 i 7, które stanowią o szacunku Związku do prawa Rzeczypospolitej. Wręcz zadziwiać może fakt wyrażenia lojalności wobec Polski Ludowej.

Mimo tak daleko posuniętych starań do legalizacji działalności świadków Jehowy wówczas nie doszło. Obok, odnaleziony w archiwach IPN przez Stanisława Chłościńskiego, wydany przez Urząd do Spraw Wyznań dokument z 1950 roku, odmawiający prawa do legalizacji związku. 

Wzmiankę na ten temat znajdziemy w Roczniku Świadków Jehowy 1994, str. 223-224:

„Dopiero po tym wszystkim, 2 lipca 1950 roku, ogłoszono w prasie decyzję Urzędu do Spraw Wyznań odmawiającą rejestracji Zrzeszenia Świadków Jehowy w Polsce i arbitralnie orzekającą o jego rozwiązaniu oraz przejęciu majątku przez państwo”.

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

Statut z roku 1995

Podaje już inną nazwę Związku: „STRAŻNICA - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce"

W tym przypadku mamy już do czynienia z utratą suwerenności, statut oddaje kierownictwo i nadzór nad Związkiem w Polsce Ciału Kierowniczemu, którego prawnym organem jest Watch Tower Bible and Tract Society of Pensylvania.

Osoby, które zostają członkami, muszą całkowicie zgadzać się z wymienionymi w Statucie celami Związku. Zarząd Związku może przyjąć takie osoby w poczet członków Związku z własnej inicjatywy albo na wniosek innego członka Związku. O przyjęciu Zarząd decyduje zwykłą większością głosów.

__________________________________________________________________________________________________________

Satut z roku 2014

Pod wpływem korespondencji Stowarzyszenia "WYZWOLENI" z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacj wykazującej sprzeczność statutu z 1995 roku z polskim prawem, centrala Świadków Jehowy została zmuszona do zmiany dotychczasowego statutu.

Po pierwsze: zmieniła się nazwa, która obecnie brzmi "ŚWIADKOWIE JEHOWY W POLSCE".

Po drugie: doniosłe znaczenie ma zmiana w rozdziale 6 statutu zatytułowanym URZĘDY DUCHOWE. Zmienione zapisy stoją w sprzeczności z dotychczasową doktryną Ciała Kierowniczego: Strażnica z dnia 1 stycznia 2002r. str 6-7, artykuł „Czy równość społeczna jest naprawdę możliwa?”, w którym czytamy:

„Świadkowie Jehowy starają się żyć zgodnie z zasadami biblijnymi. Wiedzą, że w oczach Bożych podział na klasy społeczne nie ma żadnego znaczenia. Dlatego nie dzielą się na duchownych i laików ani nie ma wśród nich segregacji ze względu na kolor skóry czy status materialny”.

W nowym statucie mamy już wyraźne odstępstwo od wymienionej zasady, tak zwane nowe światło ustanawiające klasę duchowieństwa wśród świadków Jehowy.

O stranowisku Stowarzyszenia "WYZWOLENI" w sprawie sprzeczności dotyczących duchowieństwa wśród Świadków Jehowy pisałem już wcześniej: "Czy starsi zborów Świadków Jehowy są osobami duchownymi?"

 

W dniu 7 listopada 2014 roku, korzystając z prawa do pozyskania informacji jawnej, Prezes Stowarzyszenia Wyzwoleni, Stanisław Chłościński, uzyskał fotokopie wszystkich dokumentów związanych ze zmianami organizacyjnymi w nadarzyńskim Oddziale Świadków Jehowy w Polsce (dawniej: Strażnica  Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Zarejestrowany Związek Wyznania Świadkó Jehowy w Polsce). Stopniowo będę te dokumenty tutaj publikował.

Czynnym świadkom Jehowy zwracam uwagę, że to nie Jehowa podjął tak istotną decyzję o zmianach organizacyjnych, ale zrobiło to jedynie 37 członków nie liczących się ze zdaniem 124-tysięcznej rzeszy głosicieli.

Członkowie Komitetu Oddziału wskazani zostali jako osoby duchowne - poniżej lista.

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Podziel się na mediach społecznościowych